ข่าวสารและกิจกรรม

น้องๆ ป.ตรี  ทุกชั้นปี  ทุกคณะและวิทยาลัย เขียนเรียนความทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม จำ... More

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563   รายละเอียดและคุณสมบัติตามเอกสารแนบประ... More

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ ปี 2563 รายละเอียดและคุณสมบัติตามเอกสารแนบปร... More

รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รายละเอียดและคุณสมบัติตามเอกสารแนบประกอบ ... More

มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชาย ที่มีผลการเ... More

มูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์  เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เร... More

นักศึกษาพิการที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ให้ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส... More

ประกาศการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา... More

ประกาศการยกเว้นนค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2563 https://drive.google.com/file/... More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผ... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง