ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์  เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เร... More

โครงการ

13 กรกฎาคม 2563

โครงการ"ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ"โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแ... More

นักศึกษาพิการที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ให้ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส... More

ประกาศการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา... More

ประกาศการยกเว้นนค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2563 https://drive.google.com/file/... More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผ... More

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อนักศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำ... More

ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ผลการเรียนดีเด่น) 2/2562 ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงกา... More

รายงานการลงทะเบียนให้นักศึกษาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) 1/62 ตรวจสอบราบชื่อ..คลิ๊ก... More

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเ... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง