ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญรวมชมและเชียร์ทัพนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 7 แห่ง การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ คร... More

** กรณีโค้ดหมดอายุ ให้โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรมโดยดาวโหลดในลิงค์ท้ายนี้หรือขอรับที่งานกิจกร... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง