ข่าวสารและกิจกรรม

๑. คณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีความประสงค์จะขอใช้สนามกีฬาหรือ โรงยิมเนเซี่... More

ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม... More

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม... More

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 2562... More

ประกาศ เรื่อง การจัดทำเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนักศึกษา... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง