เอกสารดาวน์โหลด

ระเบียบการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บันทึกขอรหัสกิจกรรม

แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลในระบบ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน เงินฌาปนกิจศพ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีโรคระบาดร้ายแรง (update)

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีประสบอุบัติเหตุ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีประสบภัยธรรมชาติ

ประกาศมาตรการรองรับเปิดเทอมสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แบบ ชร.03 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของชมรม

แบบ ชร.01 คำร้องขออนุญาตจัดตั้งชมรม

ขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

แบบฟอร์ม pdf รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภายนอก

แบบฟอร์ม DOC รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภายนอก

การจัดการความรู้(KM)ปีการศึกษา 2563 เรื่อง "เทคนิคการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์"

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมภายในกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา

การขออนุญาตใช้สนามกีฬาและยืมอุปกรณ์

ประกาศกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง