เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม DOC รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภายนอก

การจัดการความรู้(KM)ปีการศึกษา 2563 เรื่อง "เทคนิคการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์"

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมภายในกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา

การขออนุญาตใช้สนามกีฬาและยืมอุปกรณ์

ประกาศกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลนักศึกษาในระบบกิจกรรม

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา 2564

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 64

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1/2564 (ผลงานดีเด่น)

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1/2564 (ผลการเรียนดีเด่น)

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อ ชุดครุยฯ

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อ ชุดครุยฯ (ฉบับที่ 2)

ระเบียบค่าใช้จ่ายกีฬานักศึกษา

ประกาศปฎิทินกิจกรรม 1/2564 (ฉบับใหม่) เปิดเทอม 5 ก.ค. 64

อัตราค่าใช้จ่ายสนามกีฬาฟุตบอล(หญ้าเทียม)

หลักเกณฑ์การใช้สนามหญ้าเทียม

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่ 4)

ใบสำคัญรับเงิน ทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 1/2564

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง