เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรภายนอก

แบบฟอร์ขออนุญาตใช้สนามกีฬา

แนวปฏิบัติขับขี่จักรยานยนต์

ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม

ระเบียบการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ระเบียบการใช้สนามเทนนิส

ระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง

ระเบียบการใช้โรงยิม

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่3)

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่2)

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 57

ประกาศแผนกิจกรรมนักศึกษา 2563

ประกาศแผนกิจกรรมนักศึกษา2562

ประกาศยกเว้นกิจกรรม2561

ประกาศกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรม2561

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การขอใช้โรงยิมเเละสนามกีฬา

ประกาศวันกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2560

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2558

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง