เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มบันทึกรายงานผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย

ประกาศ เกณฑ์การตัดคะเเนนความประพฤติ

ประกาศวันกิจกรรมนักศึกษา

แบบฟอร์มยืมพัสดุ ครุภัณฑ์

กำหนดการรับน้อง 63

ประกาศรับน้อง 63

แบบฟอร์มขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

แบบฟอร์มยืมกระเป๋ายาและยาเวชภัณฑ์

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม ขอสิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

แบบฟอร์ม ใบลาหอพักนักศึกษา ภายในม.ราชภัฏลำปาง

แบบฟอร์ม ใบแสดงความจำนงขอลาออกจากหอพักใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ เรื่อง นโยบายม.ราชภัฏลำปางด้านการป้องกันผู้สูบบุหรี่

ประกาศ เรื่องการควมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอ

ประกาศรับน้อง 62 ฉบับที่ 2

ประกาศรับน้อง 62

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา63

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา62

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา61

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา60

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง