เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอซ่อมกิจกรรม

แบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

ประกาศ การใช้สนามกีฬาฉบับที่ 2

แบบบันทึกรายงานการกระทำผิดวินัยPDF

แบบบันทึกรายงานการกระทำผิดวินัย

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

แบบ ชร.02 คำร้องขออนุญาตต่ออายุชมรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาล

แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 63

แบบฟอร์มบันทึกรายงานผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย

ประกาศ เกณฑ์การตัดคะเเนนความประพฤติ

ประกาศวันกิจกรรมนักศึกษา

แบบฟอร์มยืมพัสดุ ครุภัณฑ์

กำหนดการรับน้อง 63

ประกาศรับน้อง 63

แบบฟอร์มขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

แบบฟอร์มยืมกระเป๋ายาและยาเวชภัณฑ์

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม ขอสิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

แบบฟอร์ม ใบลาหอพักนักศึกษา ภายในม.ราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง