ข่าวสารและกิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาที่เดินทางกลับเข้าหอพัก 1. ผู้ประกอบการหอพักคัดกรองอาการเบื้องต้น โ... More

งานพยาบาลประชาสัมพันธ์ วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นไข้เลือดออก... More

การประชุมเครือข่ายหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒน... More

นักศึกษาที่สมัครเข้าพักหอพักภายใน ม.ราชภัฏลำปาง ปีการศึกษาที่ 1/2563 ทั้ง 3 หอพัก ได้แก่หอพักหญิงราช... More

ประกาศนักศักษาทุกชั้นปี ที่อาศัยอยู่ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ที่มีความประสงค์ย้ายสิทธิบัตรทอง สามารถดาว... More

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกาาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยทำแบบทอสอบวันงดสูบบุห... More

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2563 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยการ... More

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-... More

เปิดรับสมัครคนพิการที่ต้องการทุนประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 70 อัตราตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2563 เวลา 08.0... More

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ในการเรียนการสอนระบบออนไลน์   https://www.facebook.com/Helpdes... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง