ที่มาของโครงการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
  ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น
  พัฒนาและเสริมสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของคนไทย 4 ประการ
          1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
          2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
          3) มีงานทำ-มีอาชีพ และ
          4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            อีกทั้งมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น
  ได้กำหนดกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
  ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ซึ่งใช้ชื่อว่า “วิศกรสังคม” โดยมีคุณลักษณะและทักษะสำคัญ 4 ประการ
  ได้แก่
           1) ทักษะการคิด: ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect)
  เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย
           2) นักสื่อสาร: ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
           3) นักประสานงาน: ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
   โดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดมทรัพยากร
   สรรพกำลังในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้
           4) นวัตกร: ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมุลชุมชน