ฐานข้อมูลโครงการ

ค้นหาฐานข้อมูลโครงการ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน ยุทธศาสตร์
1 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาาะ ลำปาง อ.สุรพงษ์ เพ็ขร์หาญ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล บ้านทุ่งม่านเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
3 พื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น