บริการวิชาการ ตามความต้องการของชุมชน

18 กุมภาพันธ์ 2563 07.00-20.00

สถานที่

เทศบาลตำบลบ้านก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง