เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

3 กันยายน 2563 09.00-15.30

สถานที่

ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ

กิจกรรมเฉพาะคณะ

กิจกรรมนี้สำหรับนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ เท่านั้น


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง