ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ 2565

8 มิถุนายน 2565 13.00-17.00

สถานที่

อาคาร 45

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง