ทักษะด้านสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

3 มิถุนายน 2565 08.30-16.30

สถานที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง