วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563

กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ออนไลน์) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 15 มิถุนายน 2563        เวลา : 08.00-12.00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยรีาชภัฏลำปาง

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง