วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม

ปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 2 พฤษภาคม 2565        เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : (หลักสูตรครุฯ) ระบบออนไลน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง