กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563

16 มิถุนายน 2563

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563 

เพียงทำแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง คลิกทำแบบทดสอบ ตาม QR CODE
หมดเขตร่วมกิจกรรม 26 มิถุนายน 2563 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง