งานพยาบาล มอบทรายอะเบทให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย

14 กรกฎาคม 2563

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง