ประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการหอพัก

22 กรกฎาคม 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซักซ้อม พิจารณากำหนดแนวทางเพื่อนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 25658 หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครhttps://www.facebook.com/pg/dsd.lpru/photos/?tab=album&album_id=3124531110964297&__xts__%5B0%5D=68.ARBE9cmJAhWaxws8beiEcL-hEZo8WQ_bwlmDcOl7bc-A6FpD8zshPwjiUZUI-xDS1yYxVqkkzwQ2WKp6gxbuEX8k_Mcov5B564DcRXRbQPIk9v8C5mreIsoopxNRHwBrDkJUKDttAwYYg7JeRKuCNLfv50T-mo3NIgCmz1bnBmJ0DGXPD8yJwenzeLqSbG37ggklIRquvC-MHRJ3psJqA8pNWjo_F5Dee1k2cTNA028O6zWlrtYY9lPpGYXKvtGVJuQRzjE8A6IbNH9KvlenX7m771AlCToPaImnjiCJzQUKduMFAn_WEBw8uHOYzKYuzrD5Nd-wkvhRGwuRkaXwmLaqZRSe0oYqp5FrEimlZZmtLPmprFrz2OiGHZE2i6Wp9Nj_fRV4-bJhE3ZAuJvG-8Z5Y6HGZemQJy7xPDi0k-qXo69ldo2dArOn897aETjzAeLhm5jOHubBiiQ3DmKM&__tn__=-UC-R

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง