รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

31 กรกฎาคม 2563

ราชภัฏลำปางรณรงค์ กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

http://www.lpnh.go.th/icenter-health/index2.php

 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง