รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชี รายชื่อนักศึกษา เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563-25

4 พฤศจิกายน 2563

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชี
รายชื่อนักศึกษา เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา จากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ที่มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2563-2564
-------------------------------------------------------------------------
กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร
ส่งเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 พฤศจิกายน 2563
ที่งานแนะแนว (ห้อง กยศ.) อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
**หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีความประสงค์สมัครคัดเลือก

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง