การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2563

5 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2563

ขั้นตอนการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา และยื่นแบบคำขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาด้วยตนเองได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ ไม่มีความประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ (ผลการเรียนดีเด่น 2-2563)

ประกาศ (ผลงานดีเด่น 2-2563)

รายละเอียด (ผลการเรียนดีเด่น 2-2563)

รายละเอียด (ผลงานดีเด่น 2-2563)

แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ผลการเรียนดีเด่น)

แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ผลงานดีเด่น)

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

เอกสารที่ต้องแนบสำหรับขอใบรับรองความประพฤติ

1.สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2.ใบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม (ทรานสคริปกิจกรรม) จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง