รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา ทุนส่งเสริมฯ

5 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา ทุนส่งเสริม
การศึกษา ประจำปี 2562-2563
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หากนักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลา
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
**แต่งก่ายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย**

รายชื่อเพิ่มเติม...

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง