ประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก

16 พฤศจิกายน 2564

เชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก 

ลานข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง