กำหนดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมผ่านระบบ LPRULOAN ภาคเรียนที่ 2/2564

19 พฤศจิกายน 2564

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 2/2564 ส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมผ่านระบบ LPRULOAN (Mis.lpru.ac.th)
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2564
จึงแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทุกคนเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินไว้ล่วงหน้าให้ครบถ้วน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-237399 ต่อ 4103 (ในวันและเวลาราชการ)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง