ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

22 ธันวาคม 2564

ขอเชิญชวนคณะส่งนักศึกษาตัวแทนสาขาวิชาละ 2 คน  และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะละ 2 คน

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 08.00 น.-09.00 o.

ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง 

นักศึกษาทั่วไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook กองพัฒนานักศึกษา 

https://www.facebook.com/dsd.lpru 

หมายเหตุ

    1.นักศึกษาตัวแทนคณะเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบ On site 

    2.นักศึกษาทั่วไป รับชมถ่ายทอดสดผ่านโดยลงทะเบียนเข้าร่วมใน Google form และตอบแบบประเมิน เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง 

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง