นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสอน

10 ตุลาคม 2561

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษาฝึกสอน ในปีที่ 5
จะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมในปีสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
โดยมีกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 1 กิจกรรม คือ ปัจฉิมนิเทศ จำนวน 3 ชั่วโมง
ชั่วกิจกรรมที่เหลือเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา
หากยังไม่ครบ 27 ชั่วโมง ให้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและนำบาร์โค้ดลงระบบตามปกติ
หรือกรณีต้องออกฝึกงานหรือฝึกสอนแต่ชั่วโมงยังไม่ครบ 27 ชั่วโมง
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานประกอบการณ์หรือสถานศึกษา
และบันทึกกิจกรรมลงในแบบฟอร์มในหน้าดาวน์โหลดท้ายเพจนี้
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานหรือฝึกสอน จะต้องนำส่งแบบฟอร์มดังกล่าวผ่าน สาขาหรือคณะ
ตามขั้นตอนงานสารบรรณเอกสาร  มาที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง