กำหนดการส่งเอกสารประกอบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประเภทรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

28 เมษายน 2565

กำหนดการส่งเอกสารประกอบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประเภทรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ "ระบบ LPRULOAN" (https://mis.lpru.ac.th)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง