7 สิ่งที่ ไวรัส COVID-19 กลัว

2 มีนาคม 2563

7 สิ่งที่ ไวรัส COVID-19 กลัว

1.แสง UV

2.อุณหภูมิ 56 ํC

3.อากาศที่ถ่ายเท

4.ยาฆ่าเชื้อ คลอรีน

5.แอลกอฮอล์ 75%

6.ล้างมือบ่อยๆ

7.มีภูมิคุ้มกันที่ดี

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง