การประชุมโครงการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดลำปาง

24 พฤษภาคม 2565

การประชุมโครงการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดลำปาง

--------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดลำปาง และพิธีประกาศนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ (Health Public Policy) จังหวัดลำปาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

เพื่อกำหนดประเด็นขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ และวางแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 และนำเสนอแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พชจ.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยจังหวัดลำปาง ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย ครอบคลุมทุกด้านในระดับจังหวัด เชื่อมโยงสู่การดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและคุรภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง