องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ มร.ลป.

26 พฤษภาคม 2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ มร.ลป.
LPRU News : เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ
ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษา
มีการใช้กระบวนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
โดยประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษา
ให้กลายเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม
ในบ่ายวันเดียวกันยังได้พบปะผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกิจกรรมระหว่างเรียน
และการพัฒนา Soft Skills แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
(ขอบคุณ ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

 
 
 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง