มร.ลป.ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

29 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักศึกษาหอพักเครือข่าย (หอพักนักศึกษาภายนอก) ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ On site ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 พร้อมทั้งได้มีการ บรรยายพิเศษ “อบรมให้ความรู้หอพักเครือข่าย ในการดูแลนักศึกษาหอพักเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ และโทษของยาเสพติด และคำแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด ๑๙” จากนางสาวประภาศรี วงศ์จินดารักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เทศบาลเขลางค์นคร มาให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายในการดูแลนักศึกษาหอพักอีกด้วย
 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง