ขั้นตอนการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

6 มิถุนายน 2565

กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย โดยยื่นเอกสารบัตรประกันอุบัติเหตุ หรือบัตรประชาชน ในกรณีที่รักษาที่คลีนิค โรงพยาบาลอื่นๆ และได้สำรองเงินจ่าย ให้เตรียมเอกสารตามประกาศนี้ และนำมาเบิกเคลมที่ห้องพยาบาล อาคารกองพัฒนานักศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณโชติมนต์  สีตาบุตร 0911383853

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง