การจัดการเรียนการสอนและการสอบ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา#8

8 มิถุนายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 8

ประกาศ  ณ  วันที่  8  มิถุนายน  2565

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง