ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

9 มิถุนายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่2/2564

รายชื่อผลการเรียนดีเด่น

รายชื่อผลงานดีเด่น

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิถุนายน 2565 **เท่านั้น**

รายละเอียดการส่งเอกสาร

ใบสำคัญรับเงิน (ผลการเรียนดีเด่น)

ใบสำคัญรับเงิน (ผลงานดีเด่น)

**นักศึกษา กยศ. (กรณีที่ประสงค์ให้ งาน กยศ. เป็นผู้ดำเนินการชำระ

ค่าลงทะเบียนให้) สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา ฉบับจริง

ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้ที่ : งาน กยศ. อาคารกองพัฒนานักศึกษา

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง