โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา

25 มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์ผ่อศรี จิตมโนวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงก่าร โดย นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นผู้นำ การใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงาน กระตุ้น ชี้นำ และนำทีมไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ชมรม ชุมนุม ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะสำคัญ ทั้ง Hard skill และ Soft Skill และเป็นโอกาสอันดีmujwfhรู้จักเพื่อนใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายของผู้นำนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของตนเองได้
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)” และการนำเสนอโครงการ นำไปสู่การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง