นักศึกษาวิศวกรสังคมแสดงผลงานการดำเนินโครงการเเก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่

10 สิงหาคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาชุมชน
จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานจากการดำเนินงารเชิงพื้นที่ของนักศึกษาวิศวกรสังคม
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม
จำนวน 20 พื้นที่
ระหว่างวันที่ 9-10สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 
 
 
 
 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง