มร.ลป.ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

29 กันยายน 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวชุติมา  ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนางสาวอรวรรณ  เพชรโกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

โดยได้นำเสนอ Best Practice เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ใน 3 ประเด็น คือ

1. การพัฒนาเชิงนโยบาย/ผู้บริหารให้สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมการบูรณาการควบคุมยาสูบเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในและนอกหลักสูตร

2. การดำเนินงานบริการช่วยเลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสายสุขภาพและไม่มีสายสุขภาพ

3. การป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ (เยาวชนขับเคลื่อนสุขภาวะ) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

https://www.facebook.com/100057139853525/posts/pfbid02id3s1xLVuacmUnAZXMHpwZ8Ls7sVghWNhEjxhFC7rc3KgvFKAKm9faUXHnaQ3GLl/?d=n  

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง