กยศ. แจ้งปฏิทินกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 1/2566 **รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่นและรายให

23 พฤษภาคม 2566

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แจ้งปฏิทินกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่นและรายใหม่

เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทุกคนได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าว

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง