ชมรมLPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ร่วมแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ปี2566

12 กันยายน 2566

วันที่ 8-9 กันยายน 2566 ชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ร่วมแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2566 หรือ “2023 Rakkaew Foundation National Exposition : University Sustainability Showcase” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จังหวัดกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ได้รับพิจารณาคัดเลือก 1 ใน 18 โครงการจาก 16 มหาวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำเสนอและแสดงผลสำเร็จของโครงการ โดย มีมหาวิทยาลัย 35 แห่งทั่วประเทศส่งโครงการฯจำนวน 52 โครงการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ และ ชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ได้นำเสนอโครงการเยาวชนท้องถิ่น ตระหนักรู้ รักษาป่า โครงการที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปี 2564 - 2565 ถ่ายทอดเรื่องราวแนวทางการดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาการเผาป่า เพื่อหาเห็ดป่า และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาที่นำเสนอโครงการประกอบด้วย ดังนี้
นางสาวรติมา บุตรชานนท์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3
นางสาวชนนิกานต์ อมรใฝ่มงคล คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
นางสาวสุพรรษา รังยาว คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
นายภูวนาท ดอนหม้อ คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
นายสุทธิชา วงศ์แก้วมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 1
 
 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง