ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อV.3 คว้ารางวัลชมเชย โครงการค่าย (RDPB Camp) รุ่นที่ 13

20 กันยายน 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยรับมอบรางวัลและทุนการศึกษาจาก นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร. โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ตลอดจน อาจารย์ และเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

: ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.3 ได้นำกระบวนการคิดทักษะ soft skill เข้ามาดำเนินโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย

นางสาววรวิวรรณ ใจบุญ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นายสมหวัง เดือนแก้ว สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 2

นายวรัญญู เป็นบุญ สาขาคอมพิวเตอร์      คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

และจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโครงการอื่นต่อไป

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง