เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกขอรหัสกิจกรรม

แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลในระบบ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน เงินฌาปนกิจศพ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีโรคระบาดร้ายแรง (update)

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีประสบอุบัติเหตุ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีประสบภัยธรรมชาติ

แบบ ชร.03 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของชมรม

แบบ ชร.01 คำร้องขออนุญาตจัดตั้งชมรม

ขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

แบบฟอร์ม pdf รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภายนอก

แบบฟอร์ม DOC รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภายนอก

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมภายในกองพัฒนานักศึกษา

แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลนักศึกษาในระบบกิจกรรม

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1/2564 (ผลงานดีเด่น)

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1/2564 (ผลการเรียนดีเด่น)

ใบสำคัญรับเงิน ทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า

แบบฟอร์มขอซ่อมกิจกรรม

แบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

แบบบันทึกรายงานการกระทำผิดวินัยPDF

แบบบันทึกรายงานการกระทำผิดวินัย

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง